No

NIP

NAMA

1 196004121994031000 Prof. Dr.H. Aswadi, M.Ag
2 196411111993031000 Dr. Ahmad Nur Fuad, MA
3 197306272000031000 Dr. Abd. Chalik, M.Ag
4 197207111996031000 Dr. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag
5 196710102006041000 Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M
6 195303071979031000 Prof.Dr.Abdullah Khozin Afandi, MA
7 196708201995031000 Dr. Suhermanto, M.Hum
8 196109281994031000 Dr. H. Mukhlisin Saad, MA
9 197008132005011000 Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
10 195112201977031000 Prof. Dr. H. Ach. Jainuri, MA
11 196906082005011000 Drs. Khotib, M.Ag
12 197210101996031000 Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag
13 197202062007101000 Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
14 197206252005011000 Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag
15 196907132000032000 Dr. Hj. Iffah, M.Ag
16 195208121980031000 Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
17 196903211994032000 Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag
18 196804101995032000 Dr. Hanun Asrohah, M.Ag
19 198002102011012000 Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I
20 195303051986031000 Prof. Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag.
21 195304101988031000 Prof. Dr. Damanhuri, MA
22 197111081996031000 Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag
23 195506071988031000 Prof. Dr. H.A.Zahro, MA
24 196503151998031000 Dr. H. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag
25 195910151998031000 Dr. H. Aan Najib, M.Ag
26 197905072005011000 Dr. Muhammad Afifudin Dimyathi, MA
27 197407251998031000 Dr.H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd.
28 196512241997031000 Dr. Junaedi, M.Ag
29 196902221996031000 Dr. Mohammad Nu'man, M.Ag
30 196712121994031000 Dr. Mohamad Salik, M.Ag
31 196506151991021000 Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
32 195708171985031000 Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
33 196303271999032000 Hj. Suqiyah Musafa'ah
34 196602122007011000 Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
35 196808262005012000 Dr. Sri Warjiyati, MH
36 197005142000031000 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
37 196201011997031000 Dr. H. Suis, M.Fil.I
38 195902051986032000 Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si
39 197301141999032000 Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.Ip, M.Si
40 197110171998031000 Dr.Moch. Choirul Arif, S.Ag, M.Fil.I
41 195706091983031000 Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag
42 196912041997032000 Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
43 196212141993031000 Dr.H.Ah.Ali Arifin,MM
44 194907281967121000 Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip.Is
45 195512121982031000 Prof. Dr. H. MAS'AN HAMID, M.Pd
46 195512211982031000 Prof.Dr.H.Burhan Djamaluddin, MA
47 195408291979032000 Prof. Dr. Hj. Juwairiyah Dahlan, MA
48 195601031985031000 Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
49 196807171993031000 Dr. H. KHARISUDIN, M.Ag
50 197304041998031000 Dr. H. Abu Bakar, M.Ag