Berikut adalah daftar dosen prodi Magister Pendidikan Islam:

Prof.  Dr. Imam Bawani   Dr. A. Saepul Hamdani
Prof. Dr Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Pd   Dr. Abdulloh Hamid
Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf   Dr. Achmad Muhibin Zuhri
Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si.   Dr. Achmad Zaini
Prof. Dr. Ah. Zakki Fuad, M.Ag   Dr. Agus Santoso
Prof. Dr. Ali Mas'ud, M.Ag   Dr. Ahmad Yusam Thobroni
Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag   Dr. Amir Maliki Abitolkha
Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag   Dr. Arif Ainur Rofiq
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.   Dr. S. Khorriyatul Khotimah, M.Psi, Psikolog
Prof. Dr. H. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag   Dr. H. Hanun Asrohah
Prof. Dr. H. Zumrotul Mukaffa, M.Ag   Dr. Hisbullah Huda
Prof. Dr. Idri   Dr. Imam Syafii
Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd   Dr. Irfan Tamwifi
Prof. Dr. Mohamad Salik   Dr. Irma Soraya
    Dr. phil. Khoirun Niam
    Dr. Liliek Channa AW.
    Dr. Lilik Huriyah
    Dr. M. Yunus Abu Bakar
    Dr. Moch. Tolchah
    Dr. Moh. Hafiyusholeh
    Dr. Mohammad Nu'man
    Mokhamad Syaifudin, M.Ed, PhD
    Dr. Muh. Khoirul Rifa`i
    Dr. Muhammad Thohir, M.Pd
    Dr. Munawir, M.Ag
    Nur Kholis, M.Ed, Ph.D
    Dr. Rubaidi, M.Ag
    Dr. Saiful Jazil, M.Ag
    Dr. Samsul Maarif
    Dr. Sihabudin, M.Pd
    Dr. Suparto, M.Ag
    Dr. Suryani, M.Si
    Dr. Syamsudin, M.Ag