1 IMAM BAWANI Dr. M.A S.Ag S3  
2 ABDUL RAHMAN ASSEGAF Dr M.Ag S3  
3 NUR KHOLIS Ph.D M.Ed Drs S3  
4 HANUN ASROHAH Dr. M.Ag S.Ag S3  
5 MASDAR HILMY Dr. M.A S.Ag S3  
6 EVI FATIMATUR RUSYDIYAH Dr. M.Ag S.Ag S3  
7 AKH. MUZAKKI Ph.D M.Phil S.Ag S3